BELGIE - BELGIQUE - BELGIEN - BELGIUM

Koninkrijk Belgie - Royaume de Belgique - Koenigreich Belgien - Kingdom of Belgium

INLEIDING - INTRODUCTION - EINFUEHRUNG - INTRODUCTION

- Belgie is een lidstaat van de Europese Unie met 10.500.000 inwoners.

- La Belgique est un Etat-membre de l' Union Europeenne avec 10.500.000 d'habitants.

- Belgien ist ein Mitgliedstaat der Europaeischen Union mit 10.500.000 Einwohnern.

- Belgium is a member state of the European Union with 10,500,000 inhabitants.

GESCHIEDENIS - HISTOIRE - GESCHICHTE - HISTORY

- Het huidige Belgie ontstond in 1830, maar het land is veel ouder

- La Belgique actuelle date de 1830, mais le pays est plus vieux.

- Das heutige Belgien entstand 1830; das Land ist aber viel aelter.

- The actual Belgium exists since 1830, but the country is really older.

DRIE TALEN - TROIS LANGUES - DREI SPRACHEN - THREE LANGUAGES

- Belgie heeft drie officiele talen : Nederlands, Frans en Duits.

- La Belgique a trois langues officielles : le francais, le neerlandais et l' allemand.

- Belgien hat drei Amtssprachen : Niederlaendisch, Franzoesisch und Deutsch.

- Belgium has got three official languages : Dutch, French and German.

FEDERAAL KONINKRIJK - ROYAUME FEDERALE - FOEDERALES KOENIGREICH - FEDERAL KINGDOM

- Federaal Belgie bestaat uit drie gewesten en drie gemeenschappen.

- La Belgique federale consiste de trois regions et trois communautes.

- Der Bundesstaat Belgien besteht aus drei Regionen und drei Gemeinschaften.

- Federal Belgium consists out of three regions and three communities.

ELF PROVINCIES - ONZE PROVINCES - ELF PROVINZEN - ELEVEN PROVINCES

- Belgie is ingedeeld in tien provincies en de gewest-provincie Brussel.

- La Belgique consiste de dix provinces et la province-region de Bruxelles.

- Belgien gliedert sich in zehn Provinzen und die Provinz-Region Bruessel.

STEDEN - VILLES - STAEDTE - CITIES

- Brussel is de hoofdstad; Antwerpen, Luik, Gent en Charleroi zijn grote steden.

- Bruxelles est la capitale; Anvers, Liege, Gand et Charleroi sont des villes grandes.

- Bruessel ist die Hauptstadt; Antwerpen, Luettich, Gent und Charleroi sind Grossstaedte.

- Brussels is the capital; Antwerp, Liege, Ghent and Charleroi are important cities.

ZEEHAVENS - PORTS NAVALES - SEEHAEFEN - SEAPORTS

- Grote : Antwerpen, Zeebrugge en Gent; kleine : Oostende en Brussel.

- Grands : Anvers, Zeebruges et Gand; petits : Ostende et Bruxelles.

- Grosse : Antwerpen, Zeebruegge und Gent; kleine : Ostende und Bruessel.

- Big ones : Antwerp, Zeebruges and Ghent; little ones : Ostend and Brussels.

LUCHTHAVENS - AEROPORTS - FLUGHAEFEN - AIRPORTS

- Grote : Brussel; kleine : Luik, Charleroi, Oostende, Antwerpen.

- Grand : Bruxelles; petits : Liege, Charleroi; Ostende, Antwerp.

- Grosser : Bruessel; kleine : Luettich, Charleroi, Ostende, Antwerpen.

- Big : Brussels; small : Liege, Charleroi, Ostend, Antwerp.

ECONOMIE - ECONOMIE - WIRTSCHAFT - ECONOMY

- Handel en diensten worden belangrijker dan industrie en landbouw.

- Le commerce et les services deviennent plus importants que l'industrie et l'agriculture.

- Handel und Dienste werden wichtiger als Industrie und Landwirtschaft.

- Trade and services are becoming more important than industry and agriculture.

TOERISME - TOURISME - FREMDENVERKEHR - TOURISM

- De Noordzee, de Ardennen, de steden Brussel, Antwerpen, Luik, Gent, Brugge en Doornik.

- La Mer du Nord, les Ardennes, les villes : Bruxelles, Anvers, Liege, Gand, Bruges et Tournai.

- Die Nordsee, die Ardennen, die Staedte Bruessel, Antwerpen, Luettich, Gent, Bruegge und Tournai.

- The Nort Sea, the Ardennes, the cities of Brussels, Antwerp, Liege, Ghent, Bruges and Tournai.

BESLUIT - CONCLUSION - SCHLUSSFOLGERUNG - CONCLUSION

- Belgie is een klein, maar belangrijk land van de Europese Unie.

- La Belgique est un pays petit, mais important de l' Union Europeenne.

- Belgien ist ein kleiner, aber wichtiger Staat der Europaeischen Union.

- Belgium is a small, but important state of the European Union.

LINKS

Official links

Belgie - Belgique - Belgien

Belgium

Benelux

Benelux

Belgie E.U.

Belgie - EU

Belgique U.E.

Belgique - EU

Belgien - EU

Belgien - EU

Other links

Belgie

http://www.belgie.be.tc

Belgie - Belgique - Belgien

http://belgie.atwebpages.com

Belgie - Belgique - Belgien - Belgium

http://hertogdom-brabant.tripod.com/belgie/

Belgie- Belgique

http://www.stormpages.com/brussel/belgie.html

Belgie - Belgique - Belgium

http://belgi.freefronthost.com/belgie_belgique_belgium.html

Belgie - Belgique

http://belgi.freefronthost.com/belgie.html

Belgie

http://www.brabant.s5.com/

Belgien E.U.

VERZAMELPAGINA

belgie.2link.be

http://belgie.2link.be

SEARCH ENGINES

http://www.altavista.com

http://www.clarissa.be

http://www.webwatch.be

INFO

info@belgie.tk

......

BELGIUM - BELGIEN - BELGIQUE - BELGIE